Algemene voorwaarden Chasin' B.V.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De volgende voorwaarden hebben de betekenis die eraan is toegekend voor het doel van deze algemene voorwaarden:

 1. Wachttijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn / haar herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon van wie de handeling niet plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die met de handelaar een overeenkomst op afstand aangaat;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarbij de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzaam medium: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om afstand te doen van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd;
 7. Handelaar: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand producten en / of diensten aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een systeem georganiseerd door de handelaar voor de verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst tot stand komt gesloten;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.
 10. Definitieve aankoop: elke aankoop die niet is ingetrokken.
 11. Lidmaatschap / cartholder: elke natuurlijke persoon die een CHASIN'-lidmaatschapskaart heeft aangevraagd en ontvangen, of een lidmaatschap heeft aangevraagd op een van de websites van CHASIN'.
 12. Nett inkoopprijs: de inkoopprijs verminderd met eventuele kortingen, cheques, cadeaubonnen, wijzigingskosten, verzendkosten en of elke korting op de aankoopprijs voor elke kwestie.
 13. CHASIN' : Chasin' B.V.
 14. Spaarbedrag: het aantal opgeslagen lidmaatschapspunten door een lid / koerier geregistreerd bij de CHASIN' lidkaart.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

Chasin' B.V.
Geregistreerd adres:
Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 26-3193457

Beschikbaar:
Op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@chasin.com

KvK nummer: 65030605


ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een handelaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een handelaar en een consument.
 2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de handelaar en dat deze zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden. op verzoek van de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, zal de consument, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ontvangen, zodanig dat de consument de inhoud gemakkelijk kan opslaan ze op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar, alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, aangeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat hij op diens verzoek kosteloos langs elektronische weg of in een andere naar de consument kan worden verzonden. manier.
 4. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of servicegerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument altijd de toepasselijke voorwaarde stellen die hem het meest gunstig is in geval van onverenigbaarheid algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten.
 3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Als de handelaar illustraties gebruikt, zullen deze een getrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en / of diensten. De handelaar is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.
 4. Elk aanbod zal dergelijke informatie bevatten die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van het aanbod. Dit omvat in het bijzonder:
  a. een. de prijs, inclusief belastingen;
  b. eventuele kosten van levering
  c. de manier waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties dit zal vereisen;
  d. of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de periode waarvoor de handelaar de prijs garandeert;
  g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere basis dan het reguliere basistarief voor de gekozen communicatietechniek;
  h. indien een overeenkomst wordt gearchiveerd na de totstandkoming daarvan, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument toegankelijk is;
  ik. de manier waarop de consument informatie kan verkrijgen over de gegevens die hij in de loop van het contract heeft verstrekt, alsmede de manier waarop hij deze kan corrigeren voordat het contract wordt gesloten;
  j. de talen waarin, naast het Nederlands, het contract kan worden gesloten;
  k. de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een overeenkomst die de voortdurende of periodieke levering van producten of diensten omvat.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een contract dat betrekking heeft op de voortdurende of periodieke levering van producten of diensten.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. De consument kan het contract ontbinden zolang deze acceptatie niet door de handelaar is bevestigd.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, treft de handelaar passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De handelaar kan - binnen wettelijke kaders - informatie inwinnen over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als dat onderzoek de handelaar goede redenen geeft om af te zien van het sluiten van het contract, dan heeft hij het recht om, onderbouwd door redenen, een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan speciale voorwaarden te binden.
 5. Samen met het product of de dienst stuurt de handelaar de consument de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige manier dat de consument het op een toegankelijke duurzame drager kan opslaan:
  a. het kantooradres van de bedrijfslocatie van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
  b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de methode om dit te doen, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  c. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  d. de gegevens opgenomen in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de handelaar de consument deze al heeft verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst als de duur van het contract langer is dan een jaar of van onbepaalde duur is.
  In geval van een overeenkomst van langere duur is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - RECHT VAN INTREKKING

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor een periode van dertig dagen. Deze termijn begint op de dag nadat het product door de consument is ontvangen of door een vertegenwoordiger die eerder door de consument is aangewezen en aan de handelaar is bekendgemaakt.
 2. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product retourneren aan de handelaar, met alle bijbehorende componenten, en - voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is - in de originele staat en verpakking, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke voorwaarden. instructies die door de handelaar werden verstrekt.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN INTREKKING

 1. Als een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verantwoordelijk voor ten hoogste de kosten van het terugzenden van de goederen.
 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, betaalt de handelaar dit bedrag zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat de goederen zijn teruggestuurd of na de opname.

ARTIKEL 8 - VOORWAARDEN VAN RECHT VAN INTREKKING

 1. De handelaar kan de consument uitsluiten van een herroepingsrecht, zoals bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als de handelaar dit duidelijk heeft vermeld bij het doen van het aanbod, of op zijn minst tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
  a. een. die zijn gemaakt door de handelaar in overeenstemming met de specificaties van de consument;
  b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  c. die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggegeven;

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod moet naar deze link verwijzen met schommelingen en het feit dat genoemde prijzen aanbevolen prijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen langer dan 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan als de handelaar zo veel bedongen heeft en:
  a. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of\
  b. de consument is bevoegd om het contract te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De handelaar staat er voor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de in de aanbieding vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die golden op de datum dat de overeenkomst tot stand kwam. Indien overeengekomen, garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor andere dan de normale benaming.
 2. Een garantieregeling aangeboden door de handelaar, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de wettelijke rechten en claims die een consument als gevolg van de overeenkomst kan afdwingen jegens de handelaar.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.
 2. De plaats van levering wordt geacht het adres te zijn dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de consument het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, restitueren.
 5. Mocht levering van een bestelde product onmogelijk blijken te zijn, dan zal de handelaar proberen een vervangend artikel te leveren. Het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd, moet duidelijk en begrijpelijk worden vermeld, uiterlijk bij aflevering. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van retourzendingen worden aan de handelaar in rekening gebracht.
 6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - UITGEBREIDE DUURTRANSACTIES

 1. Een consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd te beëindigen, met inachtneming van de toepasselijke opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De maximale geldigheid van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is twee jaar. In het geval dat het contract is gesloten, wordt de overeenkomst op afstand automatisch verlengd, waarna de overeenkomst wordt voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en de maximale opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand is.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aanvang van de herroepingstermijn zoals bepaald in artikel 6 lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze 14 dagen start op het moment dat de consument de bevestiging van de handelaar van de overeenkomst ontvangt.
 2. Bij het verkopen van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% bedingen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling of dienst (en) in kwestie voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument is verplicht om onmiddelijk onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de handelaar te melden.
 4. In geval van niet-betaling door de consument heeft de handelaar het recht, behoudens wettelijke beperkingen, om de consument redelijke kosten in rekening te brengen waarover de consument vooraf werd geïnformeerd.

ARTIKEL 14 - KLACHTENPROCEDURE

 1. De handelaar voorziet in een klachtenprocedure die voldoende bekendheid heeft gekregen en zal een klacht behandelen in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven aan de handelaar worden voorgelegd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Een antwoord op klachten die aan de handelaar worden voorgelegd, wordt binnen een termijn van 14 dagen verstrekt, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de handelaar binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

 1. Overeenkomsten gesloten tussen een handelaar en een consument en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
 2. De Geschillencommissie zal een geschil alleen behandelen als de consument zijn klacht onverwijld voor het eerst bij de handelaar indient.
 3. Het geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie te worden ingediend.
 4. Als een consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de handelaar aan die keuze gebonden. Als het op de wensen van de handelaar is, zal de consument op schriftelijk verzoek van de handelaar aangeven of hij een contract heeft gesloten of geeft hij er de voorkeur aan dat het geschil door de bevoegde rechtbank wordt afgehandeld. Indien de consument binnen een termijn van vijf weken zijn keuze niet aan de handelaar kenbaar maakt, heeft de handelaar het recht het geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen.
 5. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de reglementen van de Geschillencommissie. Beslissingen van de Geschillencommissie hebben de vorm van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen - of zal hun tussenkomst beëindigen - als de handelaar surseance van betaling heeft gekregen, failliet is gegaan of de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd voordat de commissie het geschil tijdens een zitting heeft behandeld en een definitieve uitspraak heeft gedaan .

ARTIKEL 16 - AANVULLING VAN VERSCHILLENDE BEPALINGEN

Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet schadelijk zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een zodanige wijze dat consumenten deze gemakkelijk kunnen opslaan op een duurzame gegevensdrager.

1. Definities

1.1 De volgende voorwaarden hebben de betekenis die eraan is toegekend in de zin van deze algemene voorwaarden:
a. Definitieve aankoop: elke aankoop gedaan door een loyaliteitslid / kaarthouder die niet is ingetrokken;
b. Kaarthouder / loyaliteitslid: elke natuurlijke persoon die een CHASIN'-lidmaatschapskaart heeft aangevraagd en ontvangen of die het lidmaatschapsprogramma heeft ingevoerd via een van de websites van CHASIN';
c. Nett-inkoopbedrag: het aankoopbedrag, verminderd met kortingen, cheques, cadeaubonnen, wijzigingskosten, verzendkosten en / of een eventuele korting op de verkoopprijs van een formulier;
d. CHASIN': Chasin' B.V.
e. Ledenpunten / spaarpunten: een kredietpunt in het spaarprogramma
e. Spaarprogramma: de mogelijkheid om punten te sparen tijdens het kopen bij CHASIN' in winkels of via de websites van CHASIN'.
f. Spaarbedrag: het aantal opgeslagen lidmaatschapspunten door een lid / koerier geregistreerd bij de CHASIN' lidkaart.
g. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden CHASIN' lidmaatschap / connectkaart.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een overeenkomst op afstand tussen CHASIN' en een klant.
2.2 De exacte voorwaarden en bepalingen zullen op de website van CHASIN' worden bekendgemaakt, zodat u deze kunt bekijken.
2.3 In geval van een elektronische overeenkomst op afstand, kan de tekst van deze algemene voorwaarden u in elektronische vorm worden aangeboden voordat de overeenkomst op zodanige wijze wordt gesloten dat u deze gemakkelijk op duurzame media kunt opslaan. Mocht het redelijkerwijs niet mogelijk zijn om dit te doen, voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt u op de hoogte gebracht van de voorwaarden en bepalingen.
2.4 CHASIN' behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, in welk geval de algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten na publicatie van de herziene voorwaarden en overeenkomsten.

3. Een CHASIN'-lidmaatschap / klantenkaart aanvragen

3.1 Elke natuurlijke persoon met zijn vaste woonplaats in Europa kan een lidmaatschapskaart van CHASIN' aanvragen.
3.2 Onder de leeftijd van 18 jaar moet iemand toestemming hebben van een wettelijke voogd.
3.3 Met een CHASIN'-lidmaatschapskaart en een uniek lidmaatschapsnummer kan een persoon deelnemen aan het CHASIN' spaarprogramma.
3.4 Een lidmaatschapskaart van CHASIN' kan worden aangevraagd in elke CHASIN'-winkel, via websites van CHASIN' en via de CHASIN'-app.
3.5 Bij de activering van een CHASIN' lidkaart wordt 1 spaarpunt in mindering gebracht op het spaarbedrag.
3.6 Elke CHASIN' lidkaart blijft het exclusieve eigendom van CHASIN'.
3.7 Een CHASIN' lidkaart is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.

4. Privacy en persoonlijke gegevens

4.1 Het lidmaatschap van CHASIN' omvat de verwerking van persoonlijke en andere gegevens die zijn ingevoerd door het lid van CHASIN' bij registratie of later.
4.2 Deze gegevens worden verwerkt om de applicatie correct te verwerken of noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in deze gegevens.
4.3 Gegevens kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde informatie te verstrekken aan leden die zijn overeengekomen om aanbiedingen, deals of informatie van CHASIN' te ontvangen.
4.4 Leden kunnen zich uitschrijven voor diensten zoals hierboven vermeld, via hun account op de CHASIN'-websites of klantenservice.
4.5 CHASIN'-winkels kopen gegevens van haar leden. Deze gegevens worden gebruikt voor prestatie- en optimalisatieanalyses, zodat we onze leden beter kunnen dienen.
4.6 De opslag van persoonsgegevens is gerapporteerd aan de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Geen van deze gegevens zal beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve voor gevallen die zijn gereguleerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
4.7 Een lid van CHASIN' heeft het recht om persoonsgegevens te inspecteren en heeft het recht om een verzoek in te dienen om gegevens te laten wijzigen en / of verwijderen. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neemt u contact op met de klantenservice van CHASIN' via info@chasin.com

5. CHASIN'spaarprogramma

5.1 Door een lidnummer van het CHASIN'-lid te melden, bespaart een lid 5% van elk netto inkoopbedrag van een definitieve aankoop in spaarpunten.
5.2 De lidpunten worden binnen 24 uur na de definitieve aankoop bijgeschreven op het spaarprogramma.
5.3 Het spaarbedrag kan alleen worden besteed aan aankopen in een CHASIN' brand store, CHASIN's websites of de CHASIN' App.
5.4 De waarde van een spaarpunt is € 1,00 (één euro).
5.5 Spaarpunten kunnen niet worden gebruikt voor verzend- of wijzigingskosten.
5.6 Als een aankoop volledig of gedeeltelijk met spaarpunten is betaald en wordt ingetrokken, worden de geconverteerde spaarpunten terugbetaald op de lidmaatschapsaccount.
5.7 Het spaarbedrag kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
5.8 Het spaarbedrag is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.
5.9 Het spaarbedrag kan worden aangevraagd bij elke CHASIN' brand store, op de websites van CHASIN' en in de CHASIN' app.
5.10 Een lidpunt wordt geannuleerd 6 maanden nadat het lid piont is verworven. Als er binnen 6 maanden een nieuwe aankoop gedaan wordt, kan er doorgespaard worden en is het saldo vanaf dan weer 6 maanden geldig.
5.11 Het is momenteel niet mogelijk Performance Points te sparen bij het doen van een aankoop. Gespaarde Performance Points kunnen wel verzilverd worden.

6. Beëindiging van deelname

6.1 Een kaarthouder kan zijn deelname aan het ledenprogramma te allen tijde beëindigen.
6.2 Beëindiging kan worden gedaan in elke merkwinkel van CHASIN' of door een e-mail te sturen naar info@chasin.com.
6.3 Door het lidmaatschap te beëindigen, wordt het volledige spaarbedrag onmiddellijk en zonder enige vergoeding geannuleerd.
6.4 CHASIN' behoudt zich het recht voor om het ledenprogramma op elk moment te beëindigen.
6.5 CHASIN' zal zijn leden ten minste drie maanden van tevoren op de hoogte brengen van de beëindiging van het ledenprogramma.
6.6 Tot de einddatum kunnen lidpunten worden verworven en geconverteerd. Na die datum kunnen geen lidpunten worden verworven of geconverteerd.


6.7 Het is momenteel niet mogelijk Performance Points te sparen bij het doen van een aankoop. Gespaarde Performance Points kunnen wel verzilverd worden.

7. Aansprakelijkheid, verlies en diefstal

7.1 CHASIN' is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van een lidkaart.
7.2 Een lid is verplicht CHASIN' zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van verlies, diefstal of beschadiging van een kaart. CHASIN' blokkeert de kaart bij deze melding en geeft indien gewenst een nieuwe kaart af. Het spaarbedrag wordt overgemaakt naar de nieuwe lidkaart.
7.3 Ledenpunten kunnen worden verkregen of geconverteerd door in te loggen op de websites van CHASIN', of door postcode en naam op te geven in een CHASIN' merkwinkel.
7.4 CHASIN' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, ongeoorloofd gebruik of fraude met een CHASIN' lidkaart.
7.5 ingeval het lid oneerlijk verkregen punten omzet, is het lid verplicht een vergoeding te betalen ter hoogte van de werkelijke waarde van de geconverteerde kredieten.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1 Deze algemene voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse taal en in geval van een geschil of claim in verband met deze algemene voorwaarden, zal dit geschil of deze vordering onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

9. Andere bepalingen

9.1 CHASIN' behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene voorwaarden te herroepen of te wijzigen. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden, zal CHASIN' zijn leden op de hoogte brengen van deze wijzigingen en de algemene voorwaarden naar het laatst bekende e-mailadres of straatadres sturen.

 

SJABLOONVORM ONTVANGT
Sjabloonformulier wordt ingetrokken
(Dien alleen dit formulier in als u de overeenkomst wilt intrekken

Aan: Chasin' B.V.
Impact 60B
6921 RZ Duiven
info@chasin.com

Ik / Wij * willen u meedelen dat onze overeenkomst met betrekking tot
de verkoop van de volgende producten: [indicatie product] *
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *
de uitvoering van de volgende service: [indicatieservice] * is ingetrokken.

Besteld op * / received op * [besteldatum voor diensten of ontvangen datum voor producten]
[Naam consument (en)]
[Adres consument (en)]
[Handtekening consument (en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: * Niet-toepasselijke opties uitschakelen of toepasselijke opties invullen.